Dinamite Internet Services
Overal connectivity!

Over ons - Algemene voorwaarden Dinamite Internet Services
VERSIE PERIODE 2009 - SEPTEMBER 2016

PDF-versie Algemene Voorwaarden

De volgende personen/partijen:

  • Dinamite Internet Services, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder dossiernummer: 27246588, welke hierna verder "dinamite" zal worden genoemd,
en

  • Opdrachtgevers van dinamite met de door hun afgenomen diensten waarbij mondeling dan wel schriftelijk een overeenkomst is aangegaan. Deze personen worden in de voorwaarden "opdrachtgever" genoemd;


  • Gebruikers van diensten van dinamite met wie geen overeenkomst is ondertekend die zich gedragen als opdrachtgevers. Gebruikers van de dinamite diensten welke zich middels het "Service Centre" hebben aangemeld en zich daarmee hebben verheven boven de passerende site-bezoekers dienen zich ook bekend te maken met en te houden aan deze voorwaarden. Deze gebruikers worden in de voorwaarden ook "opdrachtgever" genoemd;


  • Indirect aansprakelijke partijen, zoals derden welke indirect gebruik maken van de diensten van dinamite met of zonder toestemming van een opdrachtgever middels het account van die opdrachtgever vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (opdrachtgever dient derden zelf op de hoogte te brengen van deze voorwaarden);


dienen bekend te zijn met de algemene voorwaarden en gaan door gebruik te maken van dinamite diensten indirect en onvoorwaardelijk accoord met die voorwaarden zoals hieronder vastgelegd:

1. Afname

1.1 De opdrachtgever kan aanspraak maken op producten en diensten middels een schriftelijke overeenkomst die door alle betrokken partijen is voorzien van een handtekening. Aanspraak kan worden gemaakt vanaf het afgesproken tijdstip van levering of het moment van ondertekening indien dat later is gedaan. Na ondertekening is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen bepalingen na te leven, zorg te dragen voor eventuele betalingen en alle informatie te verstrekken welke noodzakelijk is voor het opleveren en in bedrijf houden van de afgesproken diensten.
2. Verbinding en bereikbaarheid

2.1 Wanneer een verbinding is genoemd als dienst in de overeengekomen afname zoals eventueel genoemd onder artikel 1 levert de opdrachtgever een internetverbinding waarop de leverancier van dinamite een up-time van 99,8 % garandeert op jaarbasis.

2.2 De door de opdrachtgever gebruikte bandbreedte zal worden berekend. Per 5 minuten wordt het in- en uitgaande dataverkeer opgeteld en gemiddeld. De berekende gemiddelde hoeveelheden dataverkeer worden per maand opgeteld om tot een totaal maandelijks verbruik te komen.

2.3 Wanneer het werkelijk gebruikte dataverkeer hoger is dan de in maandelijkse afname inbegrepen 1 Gigabyte verkeer (of hoger indien schriftelijk overeengekomen) zullen de kosten daarvan ad € 3,- per Gigabyte overschrijding worden doorberekend en gefactureerd.
3. Tarieven

3.1 dinamite behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. De opdrachtgever zal hierover vooraf schriftelijk of via e-mail op de hoogte gesteld worden. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beindigen op het moment dat de wijziging in werking treedt.

3.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W..

3.3 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst met dinamite.

3.4 dinamite kan de opdrachtgever voor onder artikel 1 omschreven levering vooraf factureren. Betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van dinamite.
4. Looptijd en beindiging

4.1 Een overeenkomst wordt indien niet anders is aangegeven aangegaan voor een periode van 12 maanden. Hij treedt op zijn laatst in werking bij eerste gebruik en kan met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden door elk der partijen worden verbroken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tenzij anders aangegeven bij de beschrijving van de dienst. Een opzegging per e-mail is alleen geldig samen met een bevestiging. Overeenkomsten die worden aangegaan voor een periode van meerdere maanden of een jaar worden stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

4.2 dinamite heeft het recht met onmiddellijke ingang een overeenkomst te beindigen wanneer de overeenkomst van dinamite met zijn leverancier wordt beindigd en die beindiging het gevolg is van niet toegestane handelingen verricht door de opdrachtgever of verzuim van betalingen door de opdrachtgever.

4.3 Onder de niet toegestane handelingen wordt verstaan:

4.3.1 Oneigenlijk gebruik van het Internet,

4.3.2 Informatie in de vorm van tekst en/of afbeeldingen verspreiden die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving of anderszins aanstootgevend is zulks ter beoordeling van dinamite,

4.3.3 Ongevraagd e-mail verzenden (spam) zodat er bij leverancier of dinamite klachten over worden ontvangen,

4.3.4 Aanzet geven tot oproer en/of aanvallen (zoals "floats", (d)dossen van buitenaf) van opdrachtgevers van dinamite, servers of systemen welke bereikbaar zijn via het netwerk,

4.3.5 Het zonder toestemming andere computers binnendringen en/of daarbij beveiligingen doorbreken. Het 'zich toegang verschaffen' met valse signalen, wachtwoorden, sleutels, technische ingrepen of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

4.3.6 Het moedwillig schade toebrengen aan andere gebruikers, opdrachtgevers van dinamite en of andere systemen.
4.4 Een factuur moet binnen de op die factuur gestelde termijn worden voldaan door de opdrachtgever. Bij verzuim kan dinamite de dienst stopzetten. Alle kosten die daaruit voortkomen komen voor rekening van de opdrachtgever. Openstaande facturen moeten alsnog worden voldaan en de overeenkomst blijft van toepassing totdat die is opgezegd.

4.5 Specifiek voor domeinnamen geldt dat na uitblijven van betaling van de factuur eventuele beveiligingen zoals blokkeringen en automatische verlenging uit worden geschakeld. Wanneer het domein opnieuw geregistreerd moet worden kan dat hoge kosten met zich meebrengen en na passeren van de vernieuwingsdatum kan het domein vrij door een derde worden geregistreerd.
5. Aansprakelijkheid

5.1 In geval van aan dinamite toerekenbare schade in nakoming van een overeenkomst is dinamite slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Ieder aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van directe schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5.2 In geval van overmacht is dinamite niet gehouden tot het doen van enige vorm van schadevergoeding. Onder overmacht is te verstaan alles wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
6. Dienstverlening en onderhoud

6.1 Bij hosting diensten geldt dat dinamite voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden er zorg voor zal dragen dat gedurende de periode van de overeenkomst de geleverde hosting services 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.

6.2 Opdrachtgevers dienen storingen na constatering direct aan dinamite door te geven.

6.3 dinamite zal een storing binnen zijn technische en fysieke mogelijkheden zo snel mogelijk oplossen.

6.4 Kosten voor opheffen van storingen welke niet zijn veroorzaakt door dinamite komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker voor zover deze bekend is. 6.5 Van alle gegevens op onze servers wordt dagelijks tot een maand terug een backup gemaakt. Tenzij anders in uw overeenkomst of S.L.A. is overeengekomen wordt de backup niet in rekening gebracht en geven wij daar ook geen garantie op. Voor het herstellen van gegevens uit de backup worden kosten in rekening gebracht.
7. Overige bepalingen

7.1 Dinamite is niet aansprakelijk voor overtreding van copyrights door de opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van dinamite geen derden toegang verschaffen tot zijn account op de server van dinamite.

7.3 Wanneer blijkt dat wachtwoorden of toegangssleutels met betrekking tot zijn account op de dinamite-server gecompromitteerd zijn zal de opdrachtgever direct zorgdragen voor instellen van nieuwe wachtwoorden en/of toegangssleutels dan wel er melding van maken bij dinamite.
8. Geschillen

8.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 Bij een geschil zullen partijen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich wederzijds tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg op te lossen.

8.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor dinamite niet bindend en ook niet van toepassing.

8.4 Indien 1 of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze overeenkomst ongeldig of nietig zouden worden verklaard heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.